Pass

Pass

– Pass chung: Tên món ăn lấy theo tên nhà. Không cách, không hoa, không có dấu. 5 chữ.

– Pass Thú cưng của Dơi: 

Gồm 9 chữ, không dấu, không hoa, không cách.

1. Tác giả bộ “Con chim không bay” của nhóm – Đây là một trong những bộ truyện theo nhóm suốt từ ngày thành lập.

2. Tác giả này vẽ bức ảnh làm credit đầu tiên của nhóm trong mỗi bộ truyện.